ขอบเขตการทำงาน ของ เดอะ คอนเซ็ปท์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ 


(layout) 2013423_58165.jpg


1.งานด้านบุคคลและการฝึกอบรม1.1   บริษัทจะคัดเลือกและฝึกอบรมก่อนส่งเข้าปฏิบัติงาน ณ โครงการ 

1.2  บริษัทจะกำหนดงานและหน้าที่รับผิดชอบ (Job Description) ของพนักงานอย่างชัดเจน

1.3   บริษัทจะจัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะของพนักงานให้มากขึ้น เพื่อสามารถรับผิดชอบงานที่มากขึ้นอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง(layout) 2013423_42695.jpg


-บริษัทจะกำหนดตัววัดผลงานพร้อมเก็บรวบรวมข้อมูลและประเมินผลงานพนักงานทุกเดือนพร้อมข้อเสนอแนะการแก้ไข/ปรับปรุง


-ในกรณีที่โครงการมีความจำเป็นต้องลดค่าใช้จ่ายด้านพนักงานหรือต้องการให้เปลี่ยนแปลงพนักงาน ในอนาคต บริษัทฯยินดี โยกย้ายพนักงานไปปฏิบัติงาน ณ หน่วยงานอื่น ๆ ที่บริษัทบริหารการจัดการอยู่ในปัจจุบัน โดยบริษัทฯ จะนำเสนอแนวทางการ ดำเนินการต่อคณะกรรมการโครงการก่อนการดำเนินการใด ๆ ทั้งนี้เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อการให้บริการกับเจ้าของร่วม หรือสมาชิกโดยรวม

2.งานด้านวิศวกรรมและการซ่อมแซม


2.1   ก่อนเข้าบริหารบริษัทจะส่งทีมวิศวกรเข้าตรวจสอบงานระบบสาธารณูปโภคส่วนกลางของโครงการพร้อมจัดทำรายงานแจ้งคณะกรรมการ อาคารหรือคณะกรรมการนิติบุคคล

2.2   หลังเข้าบริหาร(layout) 2013423_56374.jpg

ในกรณีปกติ

1)  บริษัทจะจัดทำแผนบำรุงรักษาประจำปี (Preventive Maintenance Plan) มีการตรวจสอบ ประจำวัน,ประจำสัปดาห์, 

2)   กรณีมีความจำเป็นต้องซ่อมแซม/แก้ไข บริษัทจะคัดเลือกผู้รับเหมา (Sub-contractor) ที่มีคุณภาพ เปรียบเทียบราคา อย่างน้อย 3 บริษัท นำเสนอคณะกรรมการโครงการ เพื่อพิจารณา อนุมัติ ก่อนการดำเนินการทุกครั้ง 

3)  บริษัทจะส่งทีมวิศวกรเข้าตรวจสอบ/บำรุงรักษางานระบบสาธารณูปโภคส่วนกลางปีละ 2 ครั้งพร้อมจัดทำรายงานแจ้งคณะกรรมการโครงการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในกรณีฉุกเฉิน
3.ด้านระบบบัญชี/การเงินและการจัดเก็บค่าใช้จ่าย


(layout) 2013423_56987.jpg

3.1   บริษัทจะติดตั้งซอฟท์แวร์ทางบัญชี จำนวน 1 โปรแกรม และซอฟท์แวร์การจัดเก็บค่าใช้จ่ายจำนวน 1 โปรแกรม ณ โครงการ โดยค่าใช้จ่ายของนิติบุคคลอาคารชุด

3.2   บริษัทจะปิดงบการเงิน, งบกระแสเงินสด, สรุปสถานการณ์จัดเก็บค่าใช้จ่าย แจ้งคณะกรรมการโครงการทุกเดือน

3.3   พนักงานต้องออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้งที่รับชำระค่าใช้จ่าย (ใบเสร็จรับเงินสามารถออกจากคอมพิวเตอร์ได้) และต้องนำเงินเข้าบัญชีอาคาร ภายในวัน หรือในวันรุ่งขึ้น4.ด้านระบบการตรวจสอบ


4.1   บริษัทจะส่งทีมผู้บริหารเข้าตรวจสอบ ณ โครงการ โดยผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ อย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง(layout) 2013423_57271.jpg

4.2   บริษัทจะส่งผู้ตรวจสอบเข้าตรวจสอบระบบบัญชี/การเงิน อย่างน้อย เดือนละครั้ง

4.3   กรณีพบสิ่งผิดปกติ บริษัทจะส่งทีมตรวจสอบเข้าตรวจสอบ ณ โครงการทันที

4.4   บริษัทรับผิดชอบความเสียหายทั้งหมด ที่มีเอกสารหลักฐานยืนยันได้ว่า เกิดจากการทุจริต หรือการปฏิบัติงานผิดพลาดของพนักงาน ทั้งนี้ไม่เกินค่าบริหารจัดการที่ทางบริษัทฯได้รับ
5.งานด้านการให้บริการ5.1   บริษัทจะจัดส่งผู้จัดการโครงการ ที่มีประสบการณ์ด้านการให้บริการและการบริหารชุมชนเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งงานดังกล่าว

5.2   บริษัทจะวางระบบการให้บริการภายใต้แนวคิด “สังคมคุณภาพ” รวมทั้งระบบการบริหาร การจัดการตามมาตรฐาน การบริหารจัดการให้กับโครงการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม 

5.3   บริษัทจะฝึกอบรมเรื่องการให้บริการตามหลักสูตรของบริษัทให้กับพนักงานที่หน่วยงาน หรือที่สำนักงานใหญ่อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

5.4   บริษัทจะประเมินผลงานผู้ให้บริการ (ทั้งพนักงานของบริษัทและของบริษัทผู้รับเหมาที่ให้บริการกับโครงการ) ตามรูปแบบการประเมินผลงานเพื่อให้การบริการเป็นไปตามมาตรฐาน ที่บริษัทและโครงการกำหนด

5.5   บริษัทจะจัดทำจดหมายข่าวรายเดือน (Monthly Newsletter) แจ้งข่าวสารให้ท่านเจ้าของร่วมหรือสมาชิกทราบทุกเดือน นอกเหนือจากการประชาสัมพันธ์ตามปกติ

5.6   ในระหว่างการบริหารการจัดการในแต่ละปีบริษัทจะเสนอแผนการจัดกิจกรรมในเทศกาลต่างๆพร้อมงบประมาณ ค่าใช้จ่าย เสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา พร้อมส่งทีมงาน เข้าจัดกิจกรรมตามที่ได้รับอนุมัติ


6.ด้านการรับมอบงาน


6.1   ทันที ที่ได้รับแจ้ง ให้เข้าบริหาร การจัดการ บริษัทจะส่งทีม รับมอบงาน ซึ่งประกอบด้วย (layout) 2013423_57763.jpg

  1) ฝ่ายปฏิบัติการ

  2) ฝ่ายบัญชี/การเงิน

  3)ฝ่ายการตลาด และ

  4) ทีมงานช่าง

เพื่อเข้าตรวจสอบเอกสารและงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมจัดทำรายงานผลการรับมอบแจ้งคณะกรรมการโครงการ